สาขาวิชา การท่องเที่ยว

COME & JOIN US

ท่องเที่ยวรำไพฯ วิชาการเด่น มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติ พัฒนาสู่อาชีพที่หลากหลาย ก้าวไกลสู่สากล

เอกสารแนะนำหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

[ Bachelor of ......................... Science ]

การท่องเที่ยว เป็นศาสตร์แห่งการบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลาย และเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาองค์ประกอบของภาพรวมด้านการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชานี้จึงเน้นความทันสมัยของเนื้อหารายวิชาที่เรียน ความเข้มข้นทางวิชาการ และการฝึกปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการบริการ เช่น การฝึกปฏิบัตินำเที่ยว ณ สถานที่จริง ตามเส้นทางที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด เมื่อจบการศึกษาจะได้รับบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (บัตรมัคคุเทศก์สีบรอนซ์เงิน) การฝึกจัดการงานแม่บ้าน อาหารและเครื่องดื่ม การฝึกจัดงานสัมมนาทางการท่องเที่ยว ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ มีความรู้ความสามารถที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ อีกทั้งยังสามารถตอบสนองตลาดแรงงานทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องได้ เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสูงมากทั้งใน ปัจจุบัน และอนาคตในการสร้างรายได้และตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องมากมาย


Warning Success Danger

  • มัคคุเทศก์
  • พนักงานในบริษัทนำเที่ยว หรือตัวแทนท่องเที่ยว และผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว
  • พนักงานในโรงแรม รีสอร์ท และสถานประกอบการด้านที่พักต่างๆ
  • พนักงานสายการบิน
  • เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐหรือวิสาหกิจซึ่งเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว ตำรวจท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  • ผู้ประกอบการธุรกิจบริการต่างๆ ได้แก่ ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจสปาและดูแลสุขภาพ ธุรกิจการจัดประชุม ธุรกิจคมนาคมขนส่ง ธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร ธุรกิจร้านขายของที่ระลึก พนักงานบริการบนเรือสำราญและธุรกิจบันเทิงต่างๆ
  • สามารถประกอบอาชีพเป็นอาจารย์ (ในกรณีศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก)
  • สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน AEC หรือไปทำงานต่างประเทศได้

อาจารย์เทียมจันทร์ ศรีถาน
- บธ.ม. (การจัดการและบริหารองค์กร)
- บธ.ม. (การจัดการและบริหารองค์กร)

Research Contract

อาจารย์นันทภัค บุรขจรกุล
- ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
- บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม)
- บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)

Research Contract

อาจารย์เปรมปรีดา ทองลา
- บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว)
- ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)

Research Contract

อาจารย์นิศารัตน์ แสงแข
- MB. (Tourism Management)
- ศบ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์)

Research Contract

อาจารย์ริสา วงษ์สวัสดิ์
- ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

Research Contract

อาจารย์สิทธิชัย ศรีเจริญประมง
- ศศ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ)
- ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)

Research Contract