คณะนิติศาสตร์

นิติล้ำเลิศ ก่อเกิดบัณฑิต มีจิตคุณธรรม
เข้าสู่เว็บไซต์ สมัครเรียน หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ 039-319111 ต่อ 11590 และ 11500       E-mail : law@rbru.ac.th